Home · Neuigkeiten · FAQ

Open E-Government :: Packages :: libaacs

Meta data

Package: libaacs
Name: Advanced Access Content System library
Description:
License: GNU LGPL 2.1

Homepage: http://www.videolan.org/developers/libaacs.html
Download: http://www.videolan.org/developers/libaacs.html

Set

Version: 0.8.0
Date: 2015-01-23
State: Stable

Files:
libaacs-0.8.0.tar.bz2 (checked: 2015-03-02)

(c) 2015 Gerrit M. Albrecht. Alle Rechte vorbehalten.
Impressum · Datenschutz